Prekladateu piesni 50 tvari edej

Práca simultánneho tlmoèníka je mimoriadne prísna a zhroma¾ïuje nielen jazykové zruènosti. Je nevyhnutné, aby kandidát na súèasné vyhlásenie bol otvorený èistej úrovni a nie je to len o právomoci da» do svojho vlastného jazyka.

Bioxyn

Tlmoèník by mal ma» mimoriadne zmierovacie schopnosti. Absolútne nie je advokátom, jeho hodnota je len alebo a¾ po prenesení danej èasti z inej èasti na inú. Tieto údaje by nemali by» predmetom hry a nemali by sa v ¾iadnom prípade meni». V období, v ktorom sa efektívna diskusia posunula, v¹ak nemo¾no prelo¾i» úlohu prekladateµa ako ¾eny tónujúcej vyhlásenia niektorých ¾ien. Tlmoèník musí èasto kona» v priamej funkcii, èi má presne vysvetli», èo hovorí pou¾ívateµ, alebo da» dobrý tón.

Súèasný tlmoèník by mal by» výnimoène µahkou a regenerujúcou sa prítomnos»ou iných osôb. Za ¾iadnych okolností by nemal by» citlivý a poèúva» poryvy emócií. A mal by pracova» bez výhrad a µahko rozvíja» rozhodnutia.

Jeho jazykové schopnosti, samozrejme, a pamäta» na veµké - ak nie najväè¹í - význam. Tlmoèník je najzáva¾nej¹ou úlohou v¹etkých ostatných prekladateµov, preto¾e pre poslednú nie je ¾iadna lehota na kontrolu akéhokoµvek slova alebo frázy, napríklad frázy v slovníku. Otázka opakovania sa pova¾uje za zelenú, zatiaµ èo v prípade diskusií alebo rokovaní na obrovskej úrovni mô¾e významne ovplyvni» situáciu dohody. Okrem toho, hladký preklad ¹etrí èas, a to - ako viete - v obchode je obzvlá¹» dôle¾ité.

Keï sme zvedaví, ako sa vyda» na cestu ako tlmoèník, mali by sme o tom premý¹µa», alebo sme schopní vyrovna» sa so stresom spojeným so súèasnou èinnos»ou a zodpovednos»ou, ktorá za ním stojí. Je to umenie, ktoré v¾dy vychádza z dopytu dobrých µudí, pohybujúcich sa po celom svete a trvalého osobného rozvoja. V krajine sa prekladateµ musí neustále uèi» od momentu prekladov - a v ten istý deò, keï mô¾e pracova» pre spisovateµov, a prispieva» k technickému a lekárskemu sympóziu na druhý deò. V¹etko zále¾í len na jeho umení a umení rýchlo získava» zdroje slov.

Najschopnej¹í simultánni prekladatelia sú schopní zarobi» naozaj veµké sumy - èo by malo by» veµkou odmenou za veµa práce.